සේවය සහ සහාය

සේවය සහ සහාය

නොමිලේ විදුලිය ධාරිතාව විගණන සැලසුම් හා Prostar විදුලිබල විශේෂඥ, ඔබේ බලය අවශ්යතා තක්සේරු හැකි ගැටළු ඇති ප්රදේශ හඳුනා ගැනීම හා පිරිවැය ඵලදායී විසඳුමක් නිර්දේශ කරනු ඇත. ඔබ කරන්නම්:

• නිර්මාණ එබැව්න් ගවේෂණශීලි සමඟ මාර්ග සිතියමක් පැහැදිලි

• විස්තරාත්මක ව්යාපෘති අවශ්යතා BOMs සහ පිරිවිතර

• ඕනෑම අවශ්ය දෘඩාංග අඩුම අත්පත් මිල

• ස්ථාපන සලකා බැලීම්

• දැනට ක්රියාත්මක සහාය විකල්ප

 


WhatsApp Online Chat !